Profile

Personal Profile

Name: shin

Contact: shin_ritsu(at)hotmail.com

Gender: other

Birthday: 11 Dec 1988

Location: ไกลบ้าน

Website: http://shin-wolf.deviantart.com/

About me: สิ่งมีชีวิตไร้สาระบนโลกไร้สาระ ที่ทำเรื่องไร้สาระเป็นงานประจำและเขียนเรื่องไร้สาระเป็นงานอดิเรก